ОЦЕНКА ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕУТИЛИЗИРОВАННЫХ И ЗАПРЕЩЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПЕСТИЦИДОВ НА ОРГАНИЗМ ОВЕЦ

Авторы

  • R. Zh. Zhapbasov «Институт генетики и физиологии» КН МОН РК, Казахстан, г. Алматы
  • А. М. Zhomartov «Институт генетики и физиологии» КН МОН РК, Казахстан, г. Алматы
  • К. Zh. Dossybayev «Институт генетики и физиологии» КН МОН РК, Казахстан, г. Алматы
  • А. А. Kornilova Евразийский национальный университет им.Л.Н. Гумилева, Казахстан, г. Нур-Султан
  • G. Musabaeva Евразийский национальный университет им.Л.Н. Гумилева, Казахстан, г. Нур-Султан
  • S. Akhmetzhan «Институт генетики и физиологии» КН МОН РК, Казахстан, г. Алматы
  • L. B. Dzhansugurova «Институт генетики и физиологии» КН МОН РК, Казахстан, г. Алматы
  • М. М. Seyizgayn «Институт генетики и физиологии» КН МОН РК, Казахстан, г. Алматы
  • B. O. Bekmanov «Институт генетики и физиологии» КН МОН РК, Казахстан, г. Алматы

DOI:

https://doi.org/10.26577/eb.2021.v86.i1.09

Аннотация

На территориях хозяйств Алматинской области, где раньше занимались овощеводством, плодоводством и табаководством имеются старые, заброшенные склады, где накоплено значительное количество неутилизированных и запрещенных к использованию пестицидов. Эти склады находятся непосредственно на территориях населенных пунктов. Вокруг них нет санитарной зоны. Химические составляющие неутилизированных пестицидов постоянно загрязняют окружающую среду и с продуктами животного и растительного происхождения, производимых в этих же населенных пунктах, попадают в организм людей.

Ключевые слова: неутилизированные и запрещенные к использованию пестициды, овцы, культура лимфоцитов in vitro, геномные мутации, хромосомные аберрации.

Статья посвящена цитогенетической оценке генотоксичности неутилизированных и запрещенных к использованию пестицидов на организм овец. Животные разводятся на пастбищных участках и содержатся на территориях населенных пунктов п. Бескайнар, п. Кызылкайрат и п.Таукаратурык, где расположены старые склады с остатками пестицидов.

Был проведен цитогенетический анализ препаратов хромосом, приготовленных из культуры клеток периферической крови in vitro от 30 овец. Уровень клеток с геномными мутациями у животных из трех экспериментальных участков был соответственно в 2,6; 2,96 и 2,75 раза выше, по сравнению с аналогичными показателями контрольных животных. Анализ составляющих геномных мутаций клеток в системе крови этих животных показал, что клетки с гипердиплоидными наборами хромосом идентифицированы у 17 животных с частотой от 0,67% до 2,88% из проанализированных метафазных клеток. Полиплоидные клетки обнаружены у всех животных, со средней частотой 7,93±1,21% (обследованы 3484 клеток). Уровень клеток с хромосомными аберрациями у экспериментальных животных в 6,25; 7,40 и 5,66 раза выше, чем у контрольных животных. Анализ уровня цитогенетической нестабильности в клетках животных показал, что в системе крови у экспериментальных животных генотоксичность неутилизированных и запрещенных к использованию пестицидов выявляется вследствие возрастания доли клеток с гипердиплоидым, полиплоидным наборами хромосом и клеток с аберрациями хромосом.

Ключевые слова: неутилизированные и запрещенные к использованию пестициды, овцы, культура лимфоцитов in vitro, геномные мутации, хромосомные аберрации.

Библиографические ссылки

1 Nurzhanova A.A. Ekologo–geneticheskiye aspekty toksichnosti i mutageneza pestitsidov. Almaty. 2007. 161s.
2 A. A. Nurzhanova, Z. A. Inelova, L. B. Djansugurova, S. G. Nesterova, N. V. Mit, A. A. Zhubanova, R. Zh. Zhapbasov, M. Kh. Baizhanov, U. N. Kapysheva , Sh. K. Bakhtiyarova, E. M. Khussainova, O. G. Cherednichenko, A. S. Mussayeva, E. A. Shadenova, B. O. Bekmanov. The problem of unutilized and banned pesticides in Kazakhstan (review). News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Seriesofbiologicalandmedical. Volume 4, Number 328 (2018), 86 – 96.
3 Kozak M. F. Marchenko N. V. Tsitogeneticheskiye effekty vozdeystviya antropogennogo zagryazneniya vod nizhney Volgi. Monografiya. Astrakhan. Izdatelskiy dom «Astrakhanskiy universitet». 2008.116 str.
4 S.Zh. Kolumbayeva. D.A. Begimbetova. A.V. Lovinskaya. A.M. Kalimagambetov. Issledovaniye Sitellus fulvus v zagryaznennykh fenilpirazolami biotopakh.Ekologiya. 2013. № 3. s. 216–220.
5 Gershenzon S.M. Mutatsii. Kiyev. 1991. – S. 111-125.
6 Tarasov V. A. Printsipy kachestvennoy i kolichestvennoy otsenki geneticheskoy opasnosti khimicheskikh veshchestv. Mutageny i kantserogeny okruzhayushchey sredy i nasledstvennost cheloveka: doklady mezhdunarodnogo simpoziuma. M.. 1994. S. 3-66.
7 Begimbetova D.A.. Kolumbayeva S.Zh.. Blansho E.. Lovinskaya A.V. Izucheniye soderzhaniya fipronil-sulfona v tkanyakh krys pri ostrom i podostrom vozdeystvii. Vestnik Kaznu. Seriya ekologicheskaya. № 1 (24) 2009 g. str. 59-64.
8 A. V. Lovinskaya. S. Zh. Kolumbayeva. O. L. Kolomiyets. S. K. Abilev. Genotoksicheskoye deystviye pestitsida fipronila na somaticheskiye i generativnyye kletki myshey. Genetika. 2016. tom 52. № 5. s. 561–568
9 E.L. Levitskiy. A.N. Marchenko. Yu.I.Gubskiy. Mekhanizmy genotoksichnosti fosfororganicheskikh soyedineniy// Sovremennyye problemy toksikologii.-1998.-№1.-S.47-50.
10 Preeti Bagri & S. K. Jain. Assessment of acetamiprid-induced genotoxic effects in bone marrow cells of Swiss albino male mice // Drug and Chemical Toxicology – 2018. Vol. 42, No 4, – P. 357-363.
11 D. Medina-Buelvas, E. Estrada-Muñiz, M. Flores-Valadez, L. Vega. Genotoxic and immunotoxic effects of the organophosphate metabolite T diethyldithiophosphate (DEDTP) in Vivo // Toxicology and Applied Pharmacology – 2019. Vol. 366, – P. 96-103.
12 Doha Yahia, Marwa F. Ali. Cytogenetic and genotoxic effects of penconazole and chlorpyrifos pesticides in bone marrow of rats // Journal of Advanced Veterinary Research – 2019. – Vol. 9, No 2, – P. 29-38
13 Doha Yahia, Marwa F. Ali, Doaa S. Abd El-Maguid. Estimation of Bone Marrow DNA Damage Induced by Lambda cyhalothrin and Dimethoate Insecticides using Alkaline Comet Assay // Journal of Advanced Veterinary Research – 2019. – Vol. 9, No 1, – P. 23-28
14 Ayla Çelik, Gizem Güler, Cuma Aktaş & Serap Yalin. Genotoxic action of Luna Experience-SC 400 fungicide on rat bone marrow // Biomarkers – 2019. Vol. 24, No 7, – P. 720-725.
15 Tsatsakis A, Docea AO, Constantin C, Calina D, Zlatian O, Nikolouzakis TK, Stivaktakis PD, Kalogeraki A, Liesivuori J, Tzanakakis G, Neagu M. Genotoxic, cytotoxic, and cytopathological effects in rats exposed for 18 months to a mixture of 13 chemicals in doses below NOAEL levels // Toxicology Letters – 2019. Vol. 316, – P. 154-170.
16 P.K. Malhi and I.S. Grover. Genotoxic effects of some organophosphorus pesticides. II. In vivo chromosomal aberration bioassay in bone marrow cells in rat // Mutation Research – 1987. Vol. 188, – P. 45-51.
17 Ilyushina N. A. Egorova O.V.. Averianova N.S.. Masaltsev G.V.. Rakitskiy V.N. Genotoksichnost modelnykh kombinatsiy deystvuyushchikh veshchestv pestitsidov v testakh na bakteriyakh Salmonella typhimurium i eritrotsitakh kostnogo mozga myshey in vivo // Zdravookhraneniye Rossiyskoy Federatsii – 2019. – Tom 63. № 4. – C. 193-198.
18 Katarína Šiviková, Beáta Holečková, Viera Schwarzbacherová, Martina Galdíková, Ján Dianovský, Potential chromosome damage, cell-cycle kinetics/and apoptosis induced by epoxiconazole in bovine peripheral lymphocytes in vitro // Chemosphere Volume – 2018. Vol. 193, – P. 82-88.
19 Martina Galdíková, Beáta Holečková, Katarína Šiviková, Viera Schwarzbacherová, Simona Koleničová. Evaluating the genotoxic damage in bovine whole blood cells in vitro after T exposure to thiacloprid // Toxicology in Vitro – 2019. Vol. 61.
20 Ficová, I., Galdíková, M. Testing the potential clastogenic/ cytotoxic effects of pesticide calypso 480 scfolia veterinaria, 61, 3: 47–51, 2017.
21 BeátaHolečková. Evaluation of the in vitro effect of glyphosate-based herbicide on bovine lymphocytes using chromosome painting// Bull Vet InstPulawy 50, 533-536, 2006.
22 M.B. Lioi, M.R. Scarfı, A. Santoro, R. Barbieri, O. Zeni, D. Di Berardino, M.V. Ursini.Genotoxicity and oxidative stress induced by pesticide exposure in bovine lymphocyte cultures in vitro//Mutation Research 403 1998 13–20.
23 O vnesenii izmeneniy v prikaz Ministra selskogo khozyaystva Respubliki Kazakhstan ot 24 iyunya 2015 goda № 15-1/565 «Ob utverzhdenii standarta gosudarstvennoy uslugi «Gosudarstvennaya registratsiya pestitsidov (yadokhimikatov)».
24 Rukovodstvo p o kratkosrochnym testam dlya vyyavleniya mutagennykh i kantserogennykh khimicheskikh veshchestv. Podgotovleno dlya MPKhB Mezhdunarodnoy komissiyey po zashchite ot mutagenov i kantserogenov okruzhayushchey sredy. Sovmestnoye izdaniye Programmy OON po okruzhayushchey srede. Mezhdunarodnoy organizatsii truda i Vsemirnoy organizatsii zdravookhraneniya. Zheneva. 1989.-211 s.
25 Zhapbasov R.. Zhansugіrova L.B.. Zhomartov A.M.. Dosybayev ?.Zh. «Sutkorektі zhanuarlardyn somatikalyk kletkalaryndagy tsitogenetikalyk turaksyzdyk dengeyіn korshagan ortanyn ekologiyalyk zhagdayyna genotoksikalyk turgydan sipattama beruge paydalanu» // Adіstemelіk nuskau. – Almaty Kazak universitetі. 2017. – 74 bet.
26 Vasilyev S.A.. Timoshevskiy V.A.. Lebedev I.N. Aneugennyy effekt ioniziruyushego izlucheniya v somaticheskikh kletkakh mlekopitayushchikh i cheloveka. / Genetika. 2009. T.45. N 12. S.1589-1599.
27 Ryabokon N.I. Biologicheskiye effekty v prirodnykh populyatsiyakh melkikh gryzunov na territoriyakh. zagryaznennykh radionuklidami. Chastota poliploidnykh kletok kostnogo mozga u ryzhey polevki v raznyye gody posle Chernobylskoy katastrofy / Radiatsionnaya biologiya. Radioekologiya. – 1999. T. 39. №6. S. 613-618.

Загрузки

Опубликован

2021-03-10

Выпуск

Раздел

МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)