ГЕНЫ СВЯЗАННЫЕ С РАЗВИТИЕМ ИНФАРКТА МИОКАРДА / МИОКАРД ИНФАРКТІСІ ДАМУЫМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ГЕНДЕР

Авторы

  • A. T. Ivashchenko НИИ проблем биологии и биотехнологии КазНУ им.аль-Фараби
  • Sh. A. Atambayeva НИИ проблем биологии и биотехнологии КазНУ им.аль-Фараби
  • R. Y. Niyazova НИИ проблем биологии и биотехнологии КазНУ им.аль-Фараби
  • I. V. Pinskiy НИИ проблем биологии и биотехнологии КазНУ им.аль-Фараби

Ключевые слова:

инфаркт миокарда, ген, microRNA, mRNA, диагностика, миокард инфарктісі, микроРНК, мРНҚ, диагностика.

Аннотация

Миокард инфарктісі дамуымен байланысты кандидат-гендер іздестірілді. Миокард инфарктісі дамуымен байланысты гендердің деректер қоры құрылды және осы гендердің функцияларының салыстырмалы аспектіде талдауы өткізілді. Миокард инфарктісі дамуына қатысатын гендердің көбі басқа жүрек-тамыр ауруларының (жүректің ишемиялық ауруы, гипертония, атеросклероз, метаболиттік синдром) дамуына байланысты екені көрсетілді. Бұл гендердің әр түрлі әлеуметтік ауруларындағы қатысуының талдауы қарастырылады. Миокард инфарктісі дамуымен байланысты құрылған гендердің деректер қоры, экспрессиясы микроРНК-ға тәуелді гендерді табу үшін, негізі болып табылады. Алынған гендердің деректер қорының ерекшеліктері және оның, молекулярлы-генетикалық маркерлер көмегімен миокард инфарктісін ерте диагностикалау әдістерін өндеуге пайдалануы талқыланады. Проведен поиск генов-кандидатов, связанных с развитием инфаркта миокарда. Создана база данных по генам, связанным с развитием инфаркта миокарда и проанализированы в сравнительном аспекте функции этих генов. Показано, что многие из генов, участвующих в развитии инфаркта миокарда, связаны с развитием других сердечно-сосудистых заболеваний: ишемическое заболевание сердца, артериальная гипертензия, атеросклероз, метаболический синдром. Анализируется участие этих генов в различных социально значимых заболеваниях. Созданная база данных по генам связанным с развитием инфаркта миокарда служит основой для выявления генов, экспрессия которых зависит от действия microRNA. Обсуждаются особенности полученной базы данных по генам и использование ее в разработке методов ранней диагностики инфаркта миокарда с помощью молекулярно-генетических маркеров.

Библиографические ссылки

1. American Heart Association. Heart and Stroke Statistical Update. – Dallas: National Center, 2002. – 43 P.
2. El-Aziz A.T.A., Rezk N.A. Relation of PAI-1 and TPA genes polymorphisms to acute myocardial infarction and its outcomes in Egyptian patients// Cell Biochemistry & Biophysics. - 2015. – V. 71, N. 1. – P. 227-234.
3. Shevchenko A.V., Konenkov V.I., Prokof'ev V.F., Pokushalov E.A. Analysis of genotype combinations at the polymorphic points of the promoter regions of the genes of three matrix metalloproteinases and the gene of vascular endothelial growth factor (VEGF) in patients with history of acute myocardial infarction// Terapevticheskii Arkhiv. – 2014. – V. 86, N. 4. – P. 19-24.
4. Xu X., Wang L.H., Liu H.B., et al. Association of chemokines and their receptors genes polymorphisms with risk of myocardial infarction // Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. – 2013. - V. 30, N. 5. – P. 601-607.
5. Helseth R., Seljeflot I., Opstad T., et al. Genes expressed in coronary thrombi are associated with ischemic time in patients with acute myocardial infarction // Thromb Research. – 2015. – V. 135, N. 2. – P. 329-333.
6. Kovacs V., Gasz B., Balatonyi B., et al. Polymorphisms in glutathione S-transferase are risk factors for perioperative acute myocardial infarction after cardiac surgery: a preliminary study // Molecular & Cell Biochemistry. – 2014. – V. 389, N. 1-2. – P. 79-84.
7. Sakowicz A., Fendler W., Lelonek M., Sakowicz B., Pietrucha T. Genetic polymorphisms and the risk of myocardial infarction in patients under 45 years of age // Biochemical Genetics. – 2013. – V. 51, N. 3-4. – P. 230-242.
8. Wang Y., Wang L., Liu X., Zhang Y., et al. Genetic variants associated with myocardial infarction and the risk factors in Chinese population // Public Library of Science One. – 2014. – V. 9, N. 1. – P. 863.
9. Zhang T., Zhao L.L., Zhang Z.R., Fu P.D., Su Z.D., Qi L.C., Li X.Q., Dong Y.M. Interaction network analysis revealed biomarkers in myocardial infarction // Molecular Biology Report. – 2014. – V. 41, N. 8. – P. 4997-5003.
10. Liu Q., Du G.Q., Zhu Z.T. Identification of apoptosis-related microRNAs and their target genes in myocardial infarction post-transplantation with skeletal myoblasts // Journal of Translational Medicine. – 2015. – V. 19. – P. 13-27.
11. Wang N., Zhou Z., Liao X., Zhang T. Role of microRNAs in cardiac hypertrophy and heart failure // IUBMB Life. - 2009. - V. 61, N. 6. - P. 566-571.
12. Ye Y., Perez-Polo J.R., Qian J., Birnbaum Y. The role of microRNA in modulating myocardial ischemia-reperfusion injury // Physiological Genomics. - 2011. - V. 43, N. 10. - P. 534-542.
13. Ono K., Kuwabara Y., Han J. MicroRNAs and cardiovascular diseases // Federation of European Biochemical Societies Journal. - 2011. - V. 278, N. 10. - P. 1619-1633.

Загрузки

Выпуск

Раздел

МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

> >>