СКРИНИНГ ШТАММОВ ГРИБА BEAUVERIA BASSIANA ПО ПРИЗНАКУ ВИРУЛЕНТНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ЛИЧИНОК LOCUSTA MIGRATORIA L.

Авторы

  • У. Т. Жуматаева Казахский национальный аграрный университет, Казахстан, г. Алматы
  • Б.А. Дуйсембеков Agropark «Ontustik», Казахстан, Алматинская область

DOI:

https://doi.org/10.26577/eb.2021.v88.i3.06

Ключевые слова:

энтомопатоген, вирулентность, Beauveria bassiana, штамм, культура, Locusta migratoria migratoria L., конидия, грибы, скрининг

Аннотация

В статье проведен первичный скрининг личинок 2-3 возраста азиатской саранчи по признакам вирулентности изолятов 25, выделенных из насекомых, относящихся к различным систематическим группам грибов Beauveria bassiana. Из 25 штаммов шесть штаммов в течение 21 суток (BCo1-14, BSc1-15, BSc2-15, BTr1-16, BPit-16, ВСа3(m)-09) после завершения процесса инокуляции показали высокую биологическую активность против личинок, достигнув 90-100% смертности. Штаммы BCo1-14, BSc1-15, BSc2-15, BTr1-16, BPit-16, ВСа3(m)-09 которые лучше всего повлияли на уровень и скорость смертного исхода организма хозяина, а наибольшая биологическая активность наблюдалась у штамма BSc1-15, так как уровень смертности тест-насекомых после заражения составил всего 15 суток 100%. Наименьшую активность показал штамм BCi4-14 в пределах 35,0-62,5%. В то же время уровень смертности личинок азиатских саранчовых в контрольном варианте (без обработки) за 21 сутки наблюдался 15,0±2,88%. Таким образом установлено что доля форм обладающих высоковирулентнных форм (смертность 80-100%), от общего количества исследуемых штаммов не превышала 48%, а удельный вес слабовирулентных форм (активность менее 60%) составлял 20%.

Библиографические ссылки

Abdukerim R.ZH., Tulengutova K.N., Khidirov K.R., Zhunusova A.S., Alimkulova M.K. (2017) Biologicheskaya aktivnost' entomopatogennykh gribov vydelennykh iz koroyeda na nasekomykh iz drugikh sistematicheskikh grupp [Biological activity of entomopathogenic fungi isolated from bark beetles on insects from other systematic groups] // Ízdeníster, nətizheler – Issledovaniya, rezul'taty. Almaty, № 4 (76). рр. 222-228.

Bilay V.I. (1982) (red.) Metody eksperimental'noy mikologii Spravochnik [Methods of experimental mycology]. Kiyev, "Naukova dumka", – рр. 550.

Burge M. N. (1988) The scope of fungi in biological control. // Fungi in biological control systems. Manchester - New York: Manchester University Press, - рр. l - 18.

Charnley, A.K. (2007) Entomopathogenic Fungi and Their Role in Pest Control / A.K. Charnley, S.A. Collins // Environmental and Microbial Relationships. The Mycota: A Comprehensive Treatise on Fungi as Experimental Systems for Basic and Applied Research. - рр. 159-187.

Cliquet S., Jackson M.A. (1997) Comparison of air - drying methods for evaluating the desiccation tolerance of liquid culture - produced blastospores of Paecilomyces fumosoroseus. // World J. Microbiol. Biotech. V. 13. - рр. 299 - 303.

Faria, M., Wraight, S.P. (2007) Mycoinsecticides and Mycoacaricides: A comprehensive list with worldwide coverage and international classification of formulation types. //Biological Control. V.43, - рр. 237-256.

Geshtovt N.YU. (2002) Entomopatogennyye griby. Biotekhnologicheskiye aspekty [Entomopathogenic fungi. Biotechnological aspects]/ N.YU. Geshtovt. - Almaty,– рр. 288.

Glupov V.V. (2001) Patogeny nasekomykh: strukturnyye i funktsional'nyye aspekty [Insect pathogens: structural and functional aspects]. / Pod.red - M.: Kruglyy god, -рр. 736.

Kambulin V.Ye., Yskak S., Toleubayev K.M. (2010) Dinamika populyatsiy stadnykh saranchovykh v Kazakhstane [Dynamics of herd locust populations in Kazakhstan] // Zashchita i karantin rasteniy. –– №4. – рр.17-20.

Kryukov V.YU. i dr. (2007) Perspektivy primeneniya entomopatogennykh gifomitsetov (Deuteromycota, Hyphomycetes) dlya regulyatsii chislennosti nasekomykh [Prospects for the use of entomopathogenic hyphomycetes (Deuteromycota, Hyphomycetes) to regulate the number of insects]// Yevraziatskiy entomologicheskiy zhurnal. T. 6. № 2. рр. 195-204.

Kryukov V.YU., Yaroslavtseva O.N., Levchenko M.V., Lednev G.R., Glupov V.V. (2009) Fenotipicheskaya izmenchivost' prirodnykh izolyatov entomopatogennogo griba Beauveria bassiana [Phenotypic variability of natural isolates of the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana]. //Mikologiya i fitopatologiya. T. 43. N 6. рр. 514–521.

Labinskaya A.S. (1963) Prakticheskoye rukovodstvo po mikrobiologicheskim metodam issledovaniya [Practical guide to microbiological research methods]. – M.: Gos. izd.-vo med. lit.-ry., –рр. 463 .

Lachininskiy A.V., Sergeyev M.G., Chil'debayev M.K., Chernyakhovskiy M.Ye., Lokvud A.Dzh., Kambulin V.Ye., Gapparov F.A. (2002) Saranchovyye Kazakhstana, Sredney Azii i sopredel'nykh territoriy [Locusts of Kazakhstan, Central Asia and adjacent territories]. – SSHA, Larami: Mezhdunarod. assots. prikl. Akridologii i universitet Vayominga, – рр. 387.

Levchenko M.V. (2007) Biologicheskoye obosnovaniye ispol'zovaniya entomopatogennykh gifomitsetov dlya podavleniya chislennosti vrednykh saranchovykh [Biological justification of the use of entomopathogenic hyphomycetes to suppress the number of harmful locusts]: Dis. kand. biol.nauk: 03.00.09 / Levchenko Maksim Vladimirovich. – SPb, – рр. 138.

Lomer C. J., Bateman R. P., Johnson D. L., Langewald J., Thomas M. B. (2001) Biological control of locusts and grasshoppers. // Ann. Review Entomol. V. 46. рр. 667-702

Lukina A.V., Lednev G.R., Duysembekov B.A., Levchenko M.V., Slyamova N.D., Smagulova SH.B. (2006) Poisk i vydeleniye novykh shtammov entomopatogennykh gribov v yugo-vostochnom Kazakhstane [1. Search and isolation of new strains of entomopathogenic fungi in south-eastern Kazakhstan]// I-ya Mezhd. nauchn. konf. molodykh uchenykh i aspirantov «Aktual'nyye problemy zashchity i karantina rasteniy». – Almaty, – рр. 99-101.

Serebrov V.V., Kiselev A.A., Glupov V. V. (2003) Izucheniye nekotorykh faktorov sinergizma mezhdu entomopatogennymi gribami i khimicheskimi insektitsidami [Study of some factors of synergy between entomopathogenic fungi and chemical insecticides]// Mikologiya i fitopatologiya. –T. 37. - V. 1. - рр.76 -81.

Slyamova N.D., Smagulova SH.B., Abdukadyrova A.D., Bolatbekova B.K., Uspanov A.M. (2017) Ekologicheski bezopasnyye metody kontrolya chislennosti koloradskogo zhuka s ispol'zovaniyem entomopatogennykh gribov v usloviyakh Yugo-Vostoka Kazakhstana [Environmentally safe methods of population control of the Colorado potato beetle using entomopathogenic fungi in the conditions of the South-East of Kazakhstan]// Ízdeníster, nətizheler – Issledovaniya, rezul'taty. Almaty, № 4 (76) рр. 436-442.

Smagulova SH.B., Duysembekov B.A., Slyamova N.D., Uspanov A.M., Lednev G.R., Levchenko M.V. (2017) Entomopatogennyye anamorfnyye askomitsety v populyatsiyakh zhukovkoroyedov v Yugo-Vostochnom Kazakhstane i otsenka ikh spetsifichnosti [Entomopathogenic anamorphic ascomycetes in beetle-eating populations in South-Eastern Kazakhstan and assessment of their specificity] // Ízdeníster, nətizheler – Issledovaniya, rezul'taty. №4 (76) - рр. 449-457.

Shternshis M.V., Tsvetkova V.P. (2002) Mikrobiologicheskiy metod kontrolya saranchovykh [Microbiological method of locust control]. // Zashchita i karantin rasteniy. № 6. рр. 26-27.

Shternshis M.V. (2004) Biologicheskaya zashchita rasteniy [Biological plant protection]: Ucheb. pos. dlya VUZov. Pod red.– M.: KolosS. –рр. - 264.

Shternshis M.V., Yermakova N.I., Zurabova E.R., Isangalin F.S. (1990) Metodicheskiye rekomendatsii [Methodological recommendations]. - M., –рр. 14.

Uspanov A.M. (2013) Biologicheskoye obosnovaniye otbora shtammov griba Veauveria bassiana s.l. dlya snizheniya chislennosti saranchovykh v Кazakhstane[Biological justification for the selection of strains of the fungus Seauveria bassiana s. l. to reduce the number of locusts in Kazakhstan]: Dis. kand. biol.nauk: 06.01.07 / Uspanov Alibek Maratovich. – SPb, -pp.123.

Yegorova N.S. (1989) Promyshlennaya mikrobiologiya[Industrial Microbiology]: Ucheb. pos. dlya VUZov. Pod red.– M.: Vyssh. shk. – рр. 688.

Yevlakhova A.A. (1974) Entomopatogennyye griby. Sistematika, biologiya, prakticheskiye znacheniye[Entomopathogenic fungi. Systematics, biology, practical significance]. L.: Nauka, – рр. 260.

Загрузки

Опубликован

2021-09-23