Распространение и характеристика ценопопуляций Amygdalus ledebouriana Schlecht. на территории Нарымского хребта

Авторы

  • A. E. Orazov
  • N. M. Mukhitdinov
  • A. B. Myrzagalieva
  • Y. K. Turuspekov
  • G. Shramko
  • S. A. Kubentaev

DOI:

https://doi.org/10.26577/eb-2019-1-1401

Аннотация

В статье приведены результаты исследований ценопопуляций эндемичного редкого вида растений Алтая Amygdalus ledebouriana Schlecht. В результате исследований изучены территории его распространения в Восточном Казахстане. Исследования осуществлялись маршрутнорекогносцировочным методом в период с 2016 по 2018 года. Популяции отмечены на территории Нарымского хребта в кустарниковом поясе. На основе проведенного исследования авторами идентифицированы местоположения четырех популяции A. ledebouriana на хребте Нарын. Две популяции найдены в кустарниковом поясе данного хребта, на северо-восточном кустарниковом склоне горы Сарышокы, вблизи села Коктерек (N: 49º05’, E: 84º29’; N: 49º08’, E: 84º49’). Третья популяция найдена на юго-западном предгорье Бухтарминских гор вблизи села Үлкен Нарын (N: 49º08’, E: 84º49’). Четвертая (N: 48º48’, E: 83º55’) расположена на юго-восточных предгорьях Нарымского хребта, вблизи села Чердояк, в долине р. Жинишке. В работе приводятся данные по специфическим условиям произрастания популяций A. ledebouriana на хребте Нарым. Ключевые слова: Amygdalus ledebouriana Schlecht., редкие виды, эндемик, ценопопуляция, популяция, местообитание.

Библиографические ссылки

(1961) Flora Kazahstana [Flora of Kazakhstan] Volume 4. – Publishing House of the Academy of Sciences of the Kazakh
SSR. – pp. 505-508.
2 (1972) Illyustrirovannyj opredelitel' rastenij Kazahstana. – Alma-Ata, «Nauka», –, – tom 2. – S.572.
3 (1981) Krasnaya kniga Kazahskoj SSR. Redkie i nahodyashchiesya pod ugrozoj ischeznoveniya vidy zhivotnyh i rastenij
[The Red Book of the Kazakh SSR. Rare and endangered species of animals and plants.] Part 2. Plants. Alma-Ata, p.149.
4 (2014) Krasnaya kniga Kazahstana. [Red Book of Kazakhstan]. Volume 2 Part 1 Plants. – Astana, – p.149.
5 Abdulina S.A., Kamelina. R.V. (1999) Spisok sosudistyh rastenij Kazahstana [lists of vascular plants Kazakhstan] – Almaty, – p. 187.
6 Abugalieva S., Turuspekov Y. (2017) Genetic diversity study of endemic and rare species of flora from Kazakhstan based on
molecular and genetic methods. IV Vavilovskaya mezhdunarodnaya konferenciya «Idei N.I. Vavilova v sovremennom mire». – St.
Petersburg, – p. 213.
7 Artemov I. A., Badritdinov R. A., Bajkov K.S., Bajkova E.V., Banaev E.V., other. (2009) Illyustrirovannaya ehnciklopediya
rastitel'nogo mira Sibiri [Illustrated Encyclopedia of the Plant World of Siberia]. Novosibirski: Arta, – p. 230.
8 Baitulin I., Myrzagaliyeva A., Samarkhanov T. New localities of endemic and relic species of flora in East Kazakhstan //
Izvestiya NAN RK, seriya: biologicheskaya i medicinskaya, Almaty, –. – № 1 (325). – S. 10-14.
9 Bajtenov M.S. (1999) Flora Kazahstana. Illyustrirovannyj opredelitel' semejstv i rodov [Flora of Kazakhstan. Illustrated
determinant of families and genera] – Almaty Tom 1.:: Ғylym, – 1999. – 105 s.
10 Bajtulin I. O., Kotuhov YU. A. (2011) Flora sosudistyh rastenij Kazahstanskogo Altaya. Almaty. –. – 158 s.
11 Bykov B. A. (1970) Vvedenie v fitocenologiyu. Alma-Ata: Izd-vo AN KazSSR. – 226 s.
12 Bykov B.A. (1978) Geobotanika [geobotany] – Alma-Ata: Nauka, – p. 287.
13 Bykov B.A. (1978) Geobotanika [geobotany] – Alma-Ata: Nauka, –p. 287.
14 Bykov B.A. (1979) Ocherki istorii rastitel'nogo mira Kazahstana i Srednej Azii [Essays on the history of the plant world of
Kazakhstan and Central Asia] – Alma-Ata: Science, – p.108
ISSN 1563-0218; eISSN 2617-7498 Experimental Biology. №1 (78). 2019 45
Оразов А.Е. и др.
15 Cherepanov S.K. (1995) Sosudistye rasteniya Rossii i sopredel'nyh gosudarstv [Vascular plants of Russia and neighboring
states]. – SPb. – p. 992.
16 Grigor'ev A.A. (1962) Kratkaya geograficheskaya ehnciklopediya [Brief geographic encyclopedia] Volume 3 Soviet Encyclopedia – p.580.
17 Myrzagalieva A.B. (2018) Dikorastushchie plodovye rasteniya Narymskogo hrebta // Izvestiya Akademii nauk Respubliki
Tadzhikistan. Otdelenie biologicheskih i medicinskih nauk. – 2008. – №3(164) – S.30-35.
18 Myrzagalieva A.B., Akzambek A.M., Orazov A.E., Tuktasinova A.A. (2017) Biotekhnologicheskie priemy mikrorazmnozheniya mindalya lediburovskogo [Biotechnological techniques for micropropagation of almond] Materialy mezhdunarodnoj
nauchno-konferencii konferencii «Aktual'nye problemy biotekhnologii, ehkologii i fiziko-himicheskoj biologii», Almaty. – p. 32-33.
19 Myrzagalieva A.B., Orazov A.E. (2018) Novye mestoobitaniya Amygdalus ledebouriana Schlecht. vo flore Vostochnogo
Kazahstana. // Vestnik Sem. gos. universiteta im. SHakarima. –. – №3 (83) – S. 267-270.
20 Myrzagalieva A.B., Samarhanov T.N., i dr. (2015) Rasprostranenie i ehkologicheskaya priurochennost' nekotoryh redkih i
ehndemichnyh rastenij Kazahstanskogo Altaya. // Vestnik Sem. gos. universiteta im. SHakarima.. – №3 (71) – S. 122-126.
21 Ryabushkina N.A., Abugalieva S.I., Turuspekov E.K. (2016) Problema izucheniya i sohraneniya bioraznoobraziya flory
Kazahstana [The problem of studying and preserving the biodiversity of the flora of Kazakhstan]. Biotekhnologiya. Teoriya i praktika. – no 3. – pp. 13-23.
22 Sumbembaev A.A. (2018) Novye mestonahozhdeniya Amygdalus ledebouriana Sclecht. (Fabaceae) – redkogo ehndemichnogo vida flory Kazahstana – na Kalbinskom hrebte. // Byulleten' Bryanskogo otdeleniya Russkogo botanicheskogo obshchestva..
– № 1 (13). – S. 22–28.
23 Turuspekov E.K., Ivashchenko A.A., Ishmuratova M.YU., Kotuhov YU.A., Danilova A.N., Myrzagalieva A.B., Sitpaeva
G.T., Imanbaeva A.A., Sakauova P.B., Kakimzhanova A.A., Abugalieva S.I. (2017) Geneticheskoe raznoobrazie dikorastushchej
flory Kazahstana [Genetic diversity of the wild flora of Kazakhstan]. materials of the international scientific-practical conference
"The study, preservation and rational use of the plant world of Eurasia", dedicated to the 85th anniversary of the Institute of Botany
and Phytointroduction. – Almaty, – p. 143-148.
24 Turuspekov Y., Abugalieva S. (2015) Plant DNA barcoding project in Kazakhstan. Genome. Vol. 58, N.5. – p.290.
25 Uranov A.A. (1975) Vozrastnoj spektr fitocenopopulyacii kak funkciya vremeni i ehnergeticheskih volnovyh processov
[Age range of coenopopulation as a function of time and energy wave processes] Biol. science. № 2. P. 7–33.
26 Uranov A.A. (1975) Vozrastnoj spektr fitocenopopulyacii kak funkciya vremeni i ehnergeticheskih volnovyh processov //
Biol. nauki. –. – № 2. – S. 7–33.

Загрузки

Опубликован

2019-05-04

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

> >>