Қарашолақова, Л., Кушнаренко, С., Мұхитдинова, З., AND Мұхитдинов, Н.. " ІЛЕ ҰШҚАТЫ (LONICERA ILIENSIS POJARK.) ӨСІМДІГІН КЛОН АРҚЫЛЫ КӨБЕЙТУ ЖӘНЕ ТҰҚЫМДАРЫНЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ӨСУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ" Вестник КазНУ. Серия биологическая [Онлайн], Том 52 Номер 6 (31 December 2011)