Қарашолақова, Л., С. В. Кушнаренко, З. Р. Мұхитдинова, & Н. М. Мұхитдинов. " ІЛЕ ҰШҚАТЫ (LONICERA ILIENSIS POJARK.) ӨСІМДІГІН КЛОН АРҚЫЛЫ КӨБЕЙТУ ЖӘНЕ ТҰҚЫМДАРЫНЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ӨСУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ." Вестник КазНУ. Серия биологическая [Онлайн], 52.6 (2011): 120-122. Веб. 7 May. 2021