Қарашолақова, ., Кушнаренко, ., Мұхитдинова, ., & Мұхитдинов, . (2011). ІЛЕ ҰШҚАТЫ (LONICERA ILIENSIS POJARK.) ӨСІМДІГІН КЛОН АРҚЫЛЫ КӨБЕЙТУ ЖӘНЕ ТҰҚЫМДАРЫНЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ӨСУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ. Вестник КазНУ. Серия биологическая, 52(6), 120-122. Получено с https://bb.kaznu.kz/index.php/biology/article/view/433