ҚАРАШОЛАҚОВА, Л. Н. et al. ІЛЕ ҰШҚАТЫ (LONICERA ILIENSIS POJARK.) ӨСІМДІГІН КЛОН АРҚЫЛЫ КӨБЕЙТУ ЖӘНЕ ТҰҚЫМДАРЫНЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ӨСУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ. Вестник КазНУ. Серия биологическая, [S.l.], v. 52, n. 6, p. 120-122, dec. 2011. ISSN 2617-7498. Доступно на: <https://bb.kaznu.kz/index.php/biology/article/view/433>. Дата доступа: 07 may 2021