Kaiyrmanova, G., Darmenkulova, Zh., Zhubanova, A., Yernazarova, A., Zhabasova, G., AND Tapeshova, Sh.. " Изучение микрофлоры нефтепластовых вод месторождений Западного Казахстана" Experimental Biology [Онлайн], Том 72 Номер 3 (7 December 2017)