Kaiyrmanova, G., Darmenkulova, Z., Zhubanova, A., Yernazarova, A., Zhabasova, G., & Tapeshova, S. (2017). Изучение микрофлоры нефтепластовых вод месторождений Западного Казахстана. Experimental Biology, 72(3), 104-113. Получено с http://bb.kaznu.kz/index.php/biology/article/view/1284